ADATKEZELÉSA Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; cégjegyzékszám: 01-10-041928, a továbbiakban: „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján az alábbiakban tájékoztatja az Érintetteket személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

A közvetlen üzletszerzéshez történő hozzájárulás alapján az Érintett önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés és személyre szabott ajánlatok nyújtása céljából kezelje és részére a kiválasztott csatornákon keresztül ilyen célból megkereséseket küldjön. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A profilalkotáson alapuló közvetlen üzletszerzéshez történő hozzájárulás alapján az Érintett önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait, továbbá az Adatkezelő internetes oldalain – függetlenül az igénybe vett hálózattól (ideértve a wifi-t is) és szolgáltatótól– indított böngészési adatait az Adatkezelő profilalkotáson alapuló közvetlen üzletszerzés és személyre szabott ajánlatok nyújtása céljából kezelje és az Érintettet a kiválasztott csatornákon keresztül ilyen célból megkeresse. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A regisztráció során az Ön által megadott adatokat (név, telefonszám, születési dátum, irányítószám, e-mail cím) – a megadott hozzájáruló nyilatkozattól függően – az Adatkezelő a fent részletezettek szerint közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés céljából gyűjti és kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pont), amely bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulása visszavonását az Érintett a hírlevél alján lévő „Leiratkozás” linkre kattintva teheti meg vagy felveheti a kapcsolatot az ugyfelszolgalat@telekom.hu e-mail címen. A személyes adatokat harmadik feleknek nem továbbítjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Ön, mint Érintett kérheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a feltételek fennállása esetén gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. A személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez (dr. Esztervári Adrienn, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., dpo@telekom.hu) , továbbá a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postai cím: 1374 Budapest, Pf.: 603., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

A személyes adatok kezeléséről további részletes információkat talál a következő oldalon: https://www.telekom.hu/rolunk/adatvedelem.